Statut Fundacji

Rozdział I : Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społeczno Oświatowych Garda zwana dalej “Fundacją” działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa polskiego w szczególności:     

– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.),                         

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121.  poz. 769 z późn. zm.);

– Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 2. Fundacje ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku .Akt sporządzono przed Dorotą Kalinowską- Szafran notariuszem w Nowym Sączu, prowadzącym kancelarie notarialną przy ul. Dunajewskiego 1 w Nowym Sączu  Tym samym Fundatorem Fundacji jest Grzegorz Migda

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja GARDA.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja do swojej działalności może powołać filie, oddziały terenowe oraz zakłady.

4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§ 5

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie

na realizację celów statutowych.

§ 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi GARDA Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społeczno Oświatowych.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego  jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Do celów statutowych Fundacji należy:

1. Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie

upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży.

2. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki

zdrowotnej, prawidłowego odżywiania i nawadniania oraz wad postawy. powołanie w § 20 pkt. 4

3. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji.

4. Inicjowanie i wspieranie wszystkich aspektów sportu ze szczególnym

uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w sporcie z jednoczesnym używaniem

wpływu sportu do informowania opinii publicznej o kwestiach zrównoważonego

5. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej.

6. Prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i

7. Inicjowanie i wspieranie działalności wychowawczej w szczególności w stosunku do osób i środowisk niezamożnych i zagrożonych występowaniem patologii społecznych.

8. Inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

9. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych.

10. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i

dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

11. Prowadzenie szkoleń i kursów w tym internetowych i stacjonarnych.

12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

13. Tworzenie, organizowanie wydarzeń publicznych.

14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

16. Prowadzenie działalności charytatywnej.

Rozdział III. Formy realizacji celów statutowych Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Pana Grzegorza Migda w wysokości 500zł, oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. świadczeń Fundatorów;

b. darowizn, spadków, zapisów;

c. odsetek bankowych;

d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

e. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej;

f. funduszy Unii Europejskiej;

g. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

h. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

i. dochodów z działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 13

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

3. We wszystkich kwestiach majątkowych i związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą oświadczenia woli składa Prezes/Zarząd Fundacji.

IV. Zarząd Fundacji

§ 15

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków .

§ 16

1. zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Grzegorz Migda.

2. Członkowie Zarządu powoływani są łącznie na trzyletnią  kadencję, z zastrzeżeniem innego okresu kadencji pierwszego Zarządu, określonego w punkcie uprzednim. Jeśli nowy członek Zarządu zostanie powołany w trakcie trwania kadencji, kadencja powoływanego członka Zarządu upływa wraz upływem kadencji pozostałych jego członków. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Odwołanie członka Zarządu następuję w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

b) choroby, ułomności, lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;

c) nie spełnia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuję na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

c) ustalanie wielkości zatrudnienia;

d) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania  Fundacji;

f) realizacja programów działania fundacji;

g) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach.

h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami niniejszego Statutu;

i) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem.

j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji  lub likwidacji Fundacji;

§ 19

Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość  działań podejmowanych przez Fundację.

§ 20

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu  obecnych na posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidację Fundacji podejmowana jest w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację prowadzi likwidator.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 pkt. 2 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

VI. Zmiana Statutu.

§22

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuję Zarząd Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

VII. Postanowienia końcowe.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowanie Fundacji przez Sąd Rejonowy.